เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป (Website Service)


สมาชิกได้รับทราบ ตกลง ยินยอมปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (General Terms and Conditions) ของบริษัท สมูทกราฟ คอนเน็ค จำกัด ตามที่ระบุไว้ที่ URL https://www.sepplatform.com/th/page/general-terms-and-conditions และข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ ต่อไปนี้

1. บริการ

   1.1 เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป (Website Service) เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทได้ทำการพัฒนาระบบเว็บไซต์ขึ้นมา รวมถึงระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ (รวมถึง การออกแบบองค์ประกอบเว็บไซต์) เพื่อให้สมาชิกที่ประสงค์จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการประเภทนี้ สามารถใช้งานเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปที่สมาชิกได้ให้บริษัทออกแบบให้ได้ร่วมกันกับบริษัท โดยสมาชิกสามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหา ผ่านระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ของ www.sepplatform.com


   1.2 บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิใดๆ ตามกฎหมายในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ และ ระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ (รวมถึง การออกแบบองค์ประกอบเว็บไซต์) ที่ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป และห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำ ปรับปรุง พัฒนาต่อ และ/หรือ นำไปใช้ (ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่ก็ตาม) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท


   1.3 บริษัทไม่มีนโยบายให้สมาชิกอัพโหลดไฟล์ โปรแกรม รวมทั้ง ไฟล์ html ที่สร้างจากโปรแกรมเขียนเว็บไซต์ต่างๆ ขึ้นไปบนเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิก การส่งข้อมูลขึ้นแสดงในเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิก จะดำเนินการได้เฉพาะโดยการใช้บราวเซอร์ที่เล่นอินเทอร์เน็ต ส่งรูป และ ข้อความขึ้นสู่ระบบเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิก ตามตำแหน่งที่ต้องการตามวิธีการใช้งานของระบบการจัดการเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิกเท่านั้น


   1.4 ในกรณีที่บริษัทจัดทำโปรแกรมให้เป็นการเฉพาะแก่สมาชิกท่านใดท่านหนึ่ง บริษัทจะพัฒนาโปรแกรมอยู่ในระบบมาตรฐานของ www.sepplatform.com โดยอาจจะมีหรือไม่มีค่าใช้จ่ายก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทกับสมาชิก อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำโปรแกรมที่ได้จัดทำ และ พัฒนาขึ้นมานั้นมาให้บริการแก่สมาชิกท่านอื่นๆ ด้วย และ โปรแกรมที่ได้จัดทำและพัฒนาดังกล่าวให้ถือเป็นสิทธิ์ และ ทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากสมาชิกยุติการใช้บริการของ www.sepplatform.com แล้ว สมาชิกจะไม่สามารถนำโปรแกรมนั้นไปใช้ได้อีกต่อไป


   1.5 สมาชิกจะต้องชำระค่าจดโดเมนเนม และ ค่าใช้งานระบบเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิกเป็นรายปี (รวมถึง ค่าต่ออายุในปีต่อๆ ไป) โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจะได้แจ้งให้สมาชิกทราบก่อนการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป 


   1.6 ระยะเวลาที่บริษัทจะใช้ในการบริการออกแบบเว็บไซต์ ให้แก่สมาชิกจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลจากสมาชิกครบถ้วนเพียงพอในการออกแบบเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปเท่านั้น

2. โดเมนเนม

   2.1 สมาชิกรับทราบว่าโดเมนเนม หรือ เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือขอเงินคืนได้ หากสมาชิกต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิก สมาชิกต้องจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ แล้วจึงทำการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปเดิมของสมาชิก โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทได้กำหนดขึ้นเท่านั้น


   2.2 สมาชิกรับทราบ เข้าใจ ตกลง และ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการด้านโดเมนเนมของผู้ให้บริการต่างประเทศทุกรายที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิกรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง eNom Registration Agreement และ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเข้าถึง และ ทำการศึกษา รายละเอียดของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการด้านโดเมนเนมดังกล่าวได้ที่ https://www.enom.com/terms 

3. การต่ออายุและยกเลิกบริการ

   3.1 สมาชิกมีหน้าที่ต่ออายุของโดเมนเนมและเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิกเองซึ่งสมาชิกสามารถที่จะทราบวันที่หมดอายุของโดเมนเนมและเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิก ได้โดยการ Log In เข้าไปบนเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิก และ กดแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุดังกล่าวมาที่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันหมดอายุ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการแจ้งเตือนสมาชิกล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุทางอีเมล และ/หรือ โทรศัพท์ สมาชิกยังคงต้องรับผิดชอบการต่ออายุโดเมนเนมและเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิกเองไม่ว่าสมาชิกจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากบริษัทหรือไม่ก็ตาม


   3.2 ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะให้บริษัทดำเนินการต่ออายุโดเมนเนมและเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิกได้หมดอายุไปแล้ว บริษัทยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการดังกล่าวอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจจะรับรองผลสำเร็จของการดำเนินการดังกล่าวได้ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการต่ออายุโดเมนเนมสากล และในกรณีที่การดำเนินการดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องชำระให้กับผู้ให้บริการต่างประเทศ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นเองทั้งสิ้น


   3.3 เมื่อสมาชิกได้ยกเลิกการใช้บริการเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิก สมาชิกจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิกและระบบการจัดการเว็บไซต์ได้อีก และสมาชิกยังรับทราบ และ ยอมรับว่าบริษัทจะทำการลบข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิกตามรอบระยะเวลาการลบข้อมูลของบริษัท สมาชิกจึงมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิกไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเองโดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหาย และ/หรือ ความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่บริษัทได้ทำการลบไปแล้ว


 4. ระบบ

   4.1 สมาชิกมีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิกไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเองเพื่อที่สมาชิกยังจะสามารถนำต้นฉบับข้อมูลที่เก็บรักษาไว้มาใส่ในระบบการจัดการเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิกใหม่ได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ข้อมูลที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิก


   4.2 บริษัทได้จัดให้มีระบบการสำรองข้อมูล (Backup) ของข้อมูลที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิกตามมาตรฐานของบริษัทในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ข้อมูลที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิก บริษัทอาจจะยังสามารถนำข้อมูลที่บริษัทได้สำรองข้อมูลเก็บไว้มาใช้งาน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ระบบการสำรองข้อมูลได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้นแม้ว่าบริษัทมีนโยบายที่จะทำการพัฒนาปรับปรุงระบบการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถที่จะรับประกันการสูญหายของข้อมูล และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหายไม่ว่าในกรณีใดๆ

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

    เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง https://www.sepplatform.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้


ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

    https://www.sepplatform.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม


    https://www.sepplatform.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน


ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง https://www.sepplatform.com ได้ 2 ช่องทาง คือ


   ช่องทางที่ 1 จดหมายทาง E-mail address: support@sepplatform.com


   ช่องทางที่ 2 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://www.sepplatform.com จากหน้า ติดต่อเรา


ทีมงานจะเร่งดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของท่านและทำการติดต่อกลับเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมภายใน 5-10 วันทำการ