ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ SEP Platform

"SEP Terms of Service"


การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ใน และ/หรือ นำเสนอโดย SEP Platform ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท สมูทกราฟ คอนเน็ค จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ 78/75 ตรอกนอกเขต ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 รวมถึง บริการผลิตภัณฑ์และบริการอย่างอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต (“ผลิตภัณฑ์และบริการ”) อยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (“เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป”) และข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ (“เงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะ”) (เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป และ เงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ รวมกันเรียกว่า “เงื่อนไขในการใช้บริการ”)


1.ความเกี่ยวข้องของคุณกับ SEP

1.1. เว็บไซต์ของบริษัท สมูทกราฟ คอนเน็ค จำกัด ในชื่อ SEP Platform ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”

1.2. สิ่งที่สมาชิกใช้ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริการ”

1.3. คุณซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยจะแยกได้ดังนี้

1.3.1. เจ้าของสินค้าหรือผู้ที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ผ่านบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ขาย"

1.3.2. ผู้สั่งซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ขาย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า

"ผู้ซื้อ"

1.4. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการทั้งหมด


2. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

2.1. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด

2.2 การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงวิธีการและเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทได้กำหนดไว้ และจะสามารถใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า ”สมาชิก”) อย่างไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่บริษัทไม่ยอมรับการการลงทะเบียนเป็นสมาชิก

2.3. บริการเว็บสำเร็จรูปเป็นบริการที่บริษัทฯ ได้ทำการออกแบบ พัฒนา template และโปรแกรมให้สมาชิกใช้งานร่วมกันสมาชิกสามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาผ่านระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ของ SEP Platform

2.4. บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ใน template โปรแกรมและระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำหรือนำไปใช้ที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

2.5. สมาชิกได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะของสินค้าและบริการต่างๆ ที่บริษัทฯ มีให้แล้วดังที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ SEP Platform และสามาชิกตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่นี้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปของ feature ต่างๆ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่องการเพิ่มลด feature การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ฯลฯ ทั้งในส่วนของเว็บไซต์และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่นๆ

2.6. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เป็นผล และ/หรือ อาจจะเป็นผลมาจากการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ

(ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม)

2.7. บริษัทได้จัดให้มีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) (รวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขในอนาคต) ผู้ใช้บริการควรศึกษา ทำความเข้าใจ และรับทราบรายละเอียดต่างๆ ของข้อกำหนดดังกล่าวก่อนการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง ศึกษา ตรวจสอบ และจัดพิมพ์ข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy)

2.8. บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองผลลัพธ์ หรือ ผลสำเร็จใด (ไม่ว่าทางธุรกิจ กำไร หรือ อย่างอื่นใด) ที่ผู้ใช้บริการมุ่งหวังหรือประสงค์ที่จะได้รับจากการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใดๆ ที่มีหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ

2.9. ไม่ว่าระหว่าง หรือ ภายหลังระยะเวลา การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยืนยันต่อบริษัทฯ ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ให้ข้อมูล และ/หรือ แสดงความคิดเห็นใดๆ ในที่สาธารณะ หรือ ในระบบหรือรูปแบบที่ทำให้ข้อมูลสามารถถูกเข้าถึงได้ในวงกว้าง (รวมถึง สื่อสารมวลชน สื่อออนไลน์ และ/หรือ โซเชียลมีเดีย)ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย หรือ เสื่อมเสียต่อบริษัท (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ) อย่างไรก็ตามบริษัทยินดีน้อมรับคำติชมและคำแนะนำต่างๆ จากผู้ใช้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงห้บริการของบริษัทต่อไป ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถส่งคำติชมและคำแนะนำต่างๆให้แก่บริษัทมาได้ที่ sales@smoothgraph.com

2.10. ไม่ว่าระหว่างหรือ ภายหลังระยะเวลาการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการหากมีปัญหา และ/หรือ ข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของผู้ใช้บริการและ/หรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ที่เป็นผลมาจากการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและ จะรับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ กับปัญหาดังกล่าวเอง บริษัทไม่มีหน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบในดำเนินการกับปัญหา และ/หรือ ข้อพิพาทดังกล่าวอนึ่ง ในกรณีที่บริษัทต้องเสียหาย (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ อันเป็นผลมาจากการดำเนินการใดๆ เกี่ยวปัญหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวให้หมดสิ้นไปและ/หรือ ชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่มีหรืออาจจะมีขึ้นแก่บริษัท รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทน ของบริษัท

2.11. หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

2.12. ในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองหรือยืนยันถึงคุณภาพ คุณค่า มูลค่า และ/หรือ คุณสมบัติใดๆ ของสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ ที่ผู้ใช้บริการ และ/หรือ บุคคลภายนอก นำมาเสนอหรือแสดงไว้ เกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ เช่น การแสดงไว้ในเว็บไซต์หรือในเนื้อหาโฆษณา อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทต้องเสียหาย (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ) อันเป็นผลมาจากการดำเนินการเกี่ยวกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวให้หมดสิ้นไป หรือชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่มีหรืออาจจะมีขึ้นแก่บริษัทรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทน ของบริษัท

2.13. ผู้ใช้บริการขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า ผู้ใช้บริการเข้าใจ รับทราบถึง และ จะปฏิบัติตาม บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ (รวมถึง กฎ ระเบียบ กฎหมาย และ/หรือ คำสั่ง ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง) อย่างเคร่งครัด

2.14. ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจว่า ในการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทไม่สามารถรับรองและยืนยันได้ว่า จะไม่มีบุคคลอื่นสามารถเข้าถึง ทำสำเนา แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ นำไปใช้ซึ่ง ข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ (ไม่ว่าที่เป็นความลับ หรือไม่ก็ตาม) และ/หรือ ทำ หรือ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สินค้าผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของผู้ใช้บริการ

2.15. ข้อตกลงในการจำหน่ายสินค้า โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้า ที่จำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์สินค้า ดังต่อไปนี้

- สินค้าผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

- สินค้าแบบ Affiliate จากเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆ เช่น Amazon.com เป็นต้น

- สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ สถานที่ที่รับพนันขันต่อ บิงโก

- สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Download Software, VDO & Voice Clips, Music Online ที่ผิดกฏหมายทุกประเภท

- สินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา

  ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก

- ฝิ่น ยาสูบ ยาเสพติดทุกชนิด หรือบุหรี่ เหล้า เบียร์ที่ผิดกฎหมาย

- สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้

- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถอดรหัสเคเบิ้ลและสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้บริการเคเบิลฟรี

- เครื่องสำอาง ยา หรืออาหารเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ในประเทศไทยเป็นต้น

- ยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย

- จำหน่ายหรือส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยาที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ หรือรายการอื่นๆ ที่ทำตลาดว่า

    เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว

- อุปกรณ์พลุไฟ วัสดุและสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับ

   วิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด

- อาวุธหรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย

- สินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริง

- บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ํายาสําหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า


2.16. หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด


3. การต่ออายุและยกเลิกใช้บริการ

3.1. การต่ออายุโดเมนเนมและเว็บไซต์เป็นหน้าที่ของสมาชิก โดยสมาชิกจะทราบวันที่หมดอายุของโดเมนเนมและเว็บไซต์ได้โดยการ login เข้าไปตรวจสอบในระบบจัดการ และแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุเข้ามาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันหมดอายุ บริษัทฯ จะสนับสนุนด้วยการส่งอีเมลและโทรแจ้งเตือนล่วงหน้า แต่แม้ว่าสมาชิกจะไม่ได้รับอีเมลหรือไม่ได้รับการโทรแจ้งเตือนก็ตาม สมาชิกยังต้องรับผิดชอบการต่ออายุโดเมนเนมและเว็บไซต์เอง

3.2. ในกรณีที่โดเมนเนมหมดอายุไปแล้ว หากสมาชิกมีความประสงค์จะให้บริษัทฯ ตามต่ออายุให้นั้น บริษัทฯ จะพยายามดำเนินการให้ แต่ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถติดตามได้หรือไม่เนื่องจากขึ้นกับเงื่อนไขการต่ออายุโดเมนเนมสากลและหากมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการต่างประเทศ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ เอง

3.3.  สมาชิกสามารถยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา โดยส่ง อีเมลแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบริการมาได้ที่ help@smoothgraph.com ซึ่งโดเมนเนมนั้น ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกท่านนั้น และสามารถนำไปใช้งานสำหรับจัดทำเว็บไซต์ของตนเองได้ตามปกติต่อไป

3.4. หากสมาชิกยกเลิกการใช้บริการ สมาชิกจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์และระบบการจัดการเว็บไซต์ได้อีก และบริษัทฯ จะลบข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งหมดตามรอบระยะเวลาการลบข้อมูลของบริษัทฯ ดังนั้น สมาชิกจึงต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเองเพื่อให้สามารถนำข้อมูล รูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ไปจัดทำเว็บไซต์ได้เองต่อไป

3.5. ในกรณีที่สมาชิกขอยกเลิกการใช้บริการเอง สมาชิกจะไม่สามารถขอเงินค่าบริการคืนได้


4. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

4.1. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

4.2. ข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่างๆ ที่สมาชิกนำมาลงในเว็บไซต์นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน, การรุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับผู้อื่น

4.3. ข้อมูลและเนื้อหาที่สมาชิกนำมาลงในเว็บนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมของสังคม และหากพบว่ามีเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้น ๆ ออกไป หรือปิดเว็บไซต์นั้นๆ จนกว่าจะได้รับการแก้ไขตามระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด

4.4. ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สามเช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการเอง

4.5. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืนมา

4.6. หากสมาชิกได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ หรือทุจริตในการซื้อ-ขายสินค้า ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

4.7. ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้นผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าของผู้ขายแต่อย่างใด


5. ข้อตกลงในการระงับการให้บริการ

5.1. ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการแก่ร้านค้าใดๆ ตามเห็นสมควร ถึงแม้ว่าร้านค้าจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลงใดๆ เลยก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานตามจริงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น บริการอัพเกรดที่ยังเหลือออายุอยู่ เป็นต้น ยกเว้นบริการโดเมนเนม ที่จะไม่มีการคืนค่าบริการ ทั้งนี้เจ้าของร้านค้าสามารถแจ้งให้ผู้ให้บริการชี้โดเมนเนม (เปลี่ยนค่า Name Server) ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น หรือย้ายโดเมนเนมไปยังผู้ให้บริการรายอื่นได้ และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น

5.2. กรณีมีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด


6. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

6.1. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง นโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขใหม่ต่างๆที่ทางบริษัทได้ประกาศไว้ทุกกรณี


-----------------------------------------